Home | Teória | Prax | Klienti | Sponzoring | Novinky | Legislatíva | URL | Email | Chat | WebMail

 

Reklama

Netvertising

Reklama

dnes je

NETVERTISING.SK
Virtuálny online portál o reklame v internetovej sieti nielen v Slovenskej republike!

Vydavateľ:

Akronet, Prešov
IČO
37051652
DIČ 7104029174
Číslo účtu 2628043339/1100

Visoft, Banská Bystrica
IČO
31440517/621
DIČ 31440517/621
Číslo účtu 2629002985/1100

Registrátor:
Mgr. Peter Krákorník
Mukačevská 5
080 01 Prešov
Tel.: 091 / 467 12

Šéfredaktor:
Mgr. P. Krákorník
Zástupca šéfredaktora:
Ing. Viktor Ištok
Redakcia:
Práve Ťa hľadáme!
Práve Ťa hľadáme!
Odborní garanti:
O chvíľu ich oslovíme...
O chvíľu ich oslovíme...
O chvíľu ich oslovíme...
Technický riaditeľ:
Ing. Viktor Ištok
Inzercia, Reklama:
www.netvertising.sk
Grafické riešenie:
Mgr. P. Krákorník

Fotografie:
archív sajtu
Webmaster:
Mgr. P. Krákorník
Web:
Akronet, Prešov

Názory našich spolupracovníkov nemusia súhlasiť s názormi autorov projektu.

Zverejnené texty neprešli
jazykovou korektúrou.

Nevyžiadané podklady a fotografie sa nevracajú!

Ďalšia reprodukcia materiálov možná len so súhlasom autorov projektu.

Za obsah inzerátov zodpovedajú inzerenti!

Katalógové browsery
www.best.sk
www.box.sk
www.edom.sk
www.katalog.sk
www.napri.sk
www.stranky.sk
www.superzoznam.sk
www.surf.sk
www.zoznam.sk

Indexové browsery
altavista.uakom.sk
kompas.zoznam.sk

Štatistické servery
www.naj.sk
www.netsearch.sk

Voľný WWW priestor
www.home.sk
www.miesto.sk

E-mail zadarmo
www.pobox.sk
www.post.sk
www.inmail.sk

Bezplatné služby SMS
globtel
eurotel

Výmenný reklamný systém
www.gooo.sk

Voľne šírený softvér
www.tucows.sk
www.archiv.sk

- Teória -


SLOWWWNÍK pre webvertising || SLOWWWNÍK pre newbie

ActiveX
Nová otvorená architektúra firmy Microsoft k vytvoreniu programovateľných dynamických obsahov a aplikácií pre internet/intranet.

Ad Click
Označenie počtu kliknutí na jeden odkaz, banner alebo logo, čiže objekt s reklamným posolstvom, umožňujúci prístup k ďalšej informácii spojenej s objektom.

Ad Click Rate
Označenie koeficientu vypočítaného z ad views a ad clicks. Udáva percento užívateľov, ktorí inzerát vidia a kliknú naň.

Ad Impressions
Množstvo kvalifikovaných prístupov k objektu, tzn., že došlo k úplnému prenosu súboru s reklamou.

Ad Views
Označenie počtu page views po odčítaní všetkých užívateľov bez prehliadačov so schopnosťou znázorniť grafiku alebo s vypnutou grafikou.

Advertising Breaks
Reklama zaradená v dobe medzi načítaním jednotlivých websites alebo stránok vo Webe.

Advertorial Banner
Reklamná plocha v tvare štvoruholníka prevedená v rôznych variantoch, statická, rotujúca, animovaná.

Advertorial (Hyper)links
Platená adresa s odkazom na business-website alebo stránku.

Agent Log
Rozšírenie Common Log, ktoré umožňuje zistiť typ prehliadača.

Animácia
Pojem pre označenie simulácie pohybu vo výpočtovej technike.

Animácia GIF
Minianimácia, tzn. obrazové sekvencie uložené do súboru, ktoré sú načítané prehliadačom ako jediný súbor. Tieto obrazy bežia bez závislosti na serveri. Formát GIF umožňuje načítať do jedného súboru viac obrazov.

AOL (American Online)
Komerčná alebo proprietárna služba on line, napr. AOL Bertelsmann GmbH&Co. KG je Joint Venture medzi Bertelsmann AG a American Online. Podnik poskytuje on line služby od roku 1995.

Applet
Program napísaný jazykom Java, ktorý je spoločne so stránkou HTLM interpretovaný vhodným prehliadačom, ako napr. Hot-Java alebo Netscape 2.0.

Awards
Vyznamenanie vo WWW udeľované všetkým druhom domovských stránok. Najčastejšie býva vyznamenaný dizajn alebo inovatívnosť aplikácie kódu HTLM.

Banner
Reklamná plocha v tvare štvoruholníka prevedená v rôznych variantoch, statická, rotujúca, animovaná. Obvykle nesie reklamné oznámenie.

Banner Ad
Synonymum pre advertoriálny banner. Reklamná plocha v tvare štvoruholníka prevedená v rôznych variantoch - statické, rotujúce, animované. Obvykle nesie reklamné oznámenie.

Banner-Burnout
Udáva čas, po uplynutí ktorého stráca banner schopnosť upútať pozornosť. Doporučuje sa týždenná obmena bannerov.

Banner Exchange
Bezplatná výmena bannerov a reklamných plôch vo WWW, usenet a mailing lists.

Banner Trading

Obchod s reklamnými bannermi a reklamnými plochami vo WWW, usenet a mailing lists.

Bit
Skrátené označenie pre Binary Digit, najmenšiu jednotku informácie: 0 alebo 1, áno alebo nie, alebo nič. Na tomto princípe je založená celá výpočtová technika, včítane služieb on line. Informácia je digitalizovaná, tzn. rozložená do jednotlivých bitov a spracovaná.

Browser
Software k prehľadávaniu a interpretácii webových stránok. Navigačné programy, ktoré preberajú voľbu počítača a súboru. Browser obdrží od WWW-serveru dokumenty vo formáte HTML včítane obrázkov a iných dát. Browser interpretuje kód HTML a zobrazí ich na monitoru včítane dát obrázkov. Najznámejšie prehliadače (browsers) sú Netscape Navigator, Netscape Communikator, Netscape Internet Explorer a Mosaic.

Button
Zmenšená varianta banneru. Môže obsahovať reklamné posolstvo, alebo môže slúžiť k navigácii vnútri website.

Byte
Jednotka o veľkosti osem bitov, tiež "slovo", spoločne tvorí minimálne jeden znak ASCII. Počítače pracujú a ukladajú prakticky iba "len v slovách".

Cache
Oblasť pamäti, v ktorej sú uložené dáta pre rýchly opakovaný prístup, alebo tiež samotný proces ukladania. Prehliadač ukladá do cache dáta posledného dokumentu, aby k nim bol umožnený prístup bez ich opakovaného načítania.

CD-ROM
Skrátená forma názvu Compact Disc-Read Only Memory. Pamäťové médium z polykarbonátových discov. Jeden kompaktný disk môže uložiť až 650 MB digitálych dát. Dáta sa už nemôžu modifikovať.

CGI
Skratka pre Common Gateway Interface. Spôsob, akým sa vymieňajú dáta medzi webovým serverom a externým programom.

Click Trough Rate
Označenie pre koeficient vypočítaný z ad views a ad clicks. Udáva počet užívateľov, ktorí inzerát videli a klikli naň.

Clickstream
Clickstream je označenie pre sled volaných stránok z jedného prehliadača za určitý čas.

Client
Počítačový program, pomocou ktorého je možné využiť služby serveru umiestneného kdekoľvek v sieti.

Client Server Net
Sieť, v ktorej sa dáta spracovávané pripojenými počítačmi ukladajú v centrálnom počítači a sú prenášané v prípade potreby do pripojeného počítača.

Collected Reports
Spoločné vyhodnotenie jednotlivých log files rôznych serverov.

Common Log File
Štandardný formát dokumentačného súboru serveru.

CompuServe
Komerčná alebo proprietárna americká služba on line.

Computernet
Sieť väčšieho alebo menšieho množstva navzájom prepojených počítačov, ktoré si navzájom vymieňajú dáta.

Content
Označenie obsahovej ponuky služieb on line.

Content Provider
Subjekt ponuky služieb on line ako je AOL, T-Online, CompuServe alebo v sieti WWW.

Cookies
Malý textový súbor, ktorý je uložený v obsahu prehliadača, a pokiaľ prehliadač pracuje, taktiež v RAM počítača užívateľa. Mechanizmus cookie umožňuje klientovi pri spojení so serverom informácie ukladať alebo volať napr. CGI-Scripts.

Cyber Lists

Mailingový zoznam, ktorý umožní automatické rozosielanie informácií pomocou e-pošty na adresy mnohých účastníkov. Mailingové zoznamy používajú diskusné fóra alebo je možné ich využiť pri rozosielaní informácií na určitú tému.

Cybermoney
Digitálne peniaze pre platenie v sieti on line. Pomocou client-software sú digitálne peniaze vybrané z konta banky on line a uložené na pevnom disku. Odúčtovaním čiastky z pevného disku sa prevedie platba napr. v internete. Synonymom sú digital coins, cyberbucks, cybercash.

Cyberspace
Skutočnosť simulovaná v počítači - špeciálne vo WWW. Pojem pochádza od amerického autora sci-fi Roberta Wilsona a jeho kultovej knihy "Neuromancer".

DNS
Domain name system: distribuovaný databázový systém, ktorý premení mená počítačov do numerických internetových adries a naopak.

Domain
Označenie pre poslednú časť host-mena internetovej adresy. Rozlišujú sa tématické domény a domény štátov.

Download
Prenos súborov z cudzích počítačových systémov do počítača užívateľa.

E-Commerce
Skratka názvu Electronic Commerce, tzn., elektronický obchod. Zahrňuje elektronickú výmenu informácií, tovaru, služieb a platieb, resp. obchodných transakcií.

Edutainment
Pojem zložený zo slov "education" (vzdelávanie) a "entertainment" (zábava) označuje vzdelávanie zábavnou formou pomocou multimediálnych aplikácií.

Electronic Marketplace
Označenie pre elektronickú obchodnú triedu. Použitý software spojuje niekoľko databánk s produktami rôznych predajcov do jednotného užívateľského prostredia vo WWW.

E-Mail
Synonymum pre elektronickú poštu, t.j. pre elektronicky rozosielané správy. Elektronická pošta zahrňuje odosielanie a prijímanie elektronických správ, napr. listov alebo grafík. E-pošta funguje ako v uzavrených sieťach, tak v internete alebo iných službách on line.

E-Zines
Skratka pre elektronické časopisy, vlastný produkt internetu. Tiež sú nazývané Hyperizons, Fanzines alebo Enterzones. E-zines sú v sieti www, FTP a Gopher.

FAQs
Skratka Frequently Asked Questions, označenie pre zoznam najčastejšie položených otázok k jednému odboru v rámci jednej skupiny newsgroup, jedného fóra, mailingového zoznamu a tiež vo WWW.

Fileserver
Počítač v sieti, v ktorom je operačný systém siete a jeho zdroje - pevný disk, tlačiareň - sú k dispozícii všetkým počítačom v sieti.

Firewall
Systém (požiarna stena), ktorý chráni počítač podniku alebo organizácie pred externým zásahom, napr. z internetu, Proxy-serveru a pod.

Footer
Riadok s adresou, posledná časť príspevku do newgroups, chat-session alebo mailingu.

Fórum
Dielčí okruh špecializovaný na určitú tému a sústredený v rámci jedného mailingového zoznamu alebo určitej služby on line s vlastnými správami.

Frame
Funkcie rámov, ktoré môžu obrazovku monitoru rozdeliť do viacerých častí. Každá časť môže pracovať s inou stránkou v kódu HTML. Frames sú špecialitou prehliadača Netscape od verzie 2.0.

FTP
Skratka názvu File Transfer Protocol. Protokol, ktorý definuje, ako budú dáta prenášané medzi dvoma počítačmi. Obvykle je k tomu potrebné login-name alebo heslo. Taktiež je možné použiť anonymný login.

Gateway
Balík hardware/software, ktorý pracuje na úrovni referenčného modelu a umožňuje komunikáciu medzi nekompatibilnými protokolami. Gateway obvykle spojuje PC so systémom host.

GB
Skratka pre gigaByte: 1 073 742 824 Byte.

Gopher
Vyhľadávací program a informačná služba s hierarchickou štruktúrou. Zhromažďuje dáta v internete, triedi ich a opäť dáva k dispozícii. Do zavedenia WWW najjednoduchšia možnosť pohybu v internete.

Helperapplications
Tiež označené Plug-In. Pomocný program spojený s prehliadávacím systémom slúži k pozeraniu grafík, filmov trojrozmerných animácií, prehrávaniu tónov a k dekódovaniu a dekomprimovaniu prenášaných súborov.

Hits
Zápisy do protokolu serveru. Jeden vstup do WWW generuje jeden hit v serveri.

Homepage
Úvodná stránka alebo elektronická titulná stránka niekoľkých súvisiacich informačných strán (website).

Host
Uzlový počítač v internete, ktorý zabezpečuje spojenie pre užívateľov. Hosts sa tiež nazýva počítačové centrum ponúkajúce dáta alebo databázy.

Hot-Java
Hot-Java bol prvý prehliadávací systém pre internet, ktorý vedel pracovať s jazykom Java. Firmou Sun bol vyvinutý úplne v jazyku Java.

HTML
Skratka pre Hypertext Markup Language. Programovací jazyk pre tvorbu webových stránok. Odvodený od SGML (Standard Generalized Markup Language).

HTTP
Skratka pre Hypertext Transfer Protocol, tzn. hypertextový prenosový protokol. Označenie pre štandard výmeny dát pri komunikácii medzi prehliadávacím systémom a webovým serverom.

HTTP-header
Riadok v hlave alebo úvodnej časti hypertextového prenosového protokolu.

HTTP-NG
Skratka pre hypertextový prenosový protokol novej generácie (hypertext transfer protocol - new generation) sozabudovanými zabezpečovacími prvkami a rýchlejšími transakciami.

HTTPS
Protokol pre šifrované prenosy HTTP.

Hyperlink

Zvlášť označené časti, napr. na stránkach WWW, na ktoré je možné kliknúť a tak sa dostať do iného dokumentu (alebo do jeho inej časti). Vo WWW môžu byť cieľovou adresou takých odkazov i iné host-servery v internete.

Hypertext
Prezentácia textu a forma použitia s logickým prepojením (links) medzi jednotlivými časťami informácie (nodes).

Icon
Malý obrazový symbol v grafickej ploche slúžiaci k obsluhe programov ako napr. voWindows. Vo WWW predstavuje navigačný element a býva tiež používaný ako maloformátový reklamný banner.

Informationsbroker
Nazývaný tiež Infobroker alebo krátko broker. Ide o podnik, ktorý sa zaoberá zhromažďovaním a vyhodnocovaním informácií. Zdrojom môžu byť konvenčné média, ako sú knihy a odborné časopisy alebo internet, služby on line a predovšetkým databanky on line.

Interaktivita
Komunikácia medzi počítačom a človekom, ako na základe dialógu, tak na základe obojstrannej výmeny (napr. virtuálna realita).

Internet
Celosvetové prepojenie počítačov a počítačových sietí pomocou diaľkového prenosu dát. Internet nie je jednotnou organizáciou a nie je žiadnou službou on line. Ide o súhrnný pojem označujúci rôzne služby, ktoré umožňujú prístup k digitalizovaným informáciám.

Internet-Agents
Vyhľadávacie systémy, najmä vo WWW, ktoré cielene podľa témy hľadajú URL.

Internetové agentúry
Agentúry (reklamné, public relations a pripojovatelia), ktoré poskytujú služby súvisiace s internetom.

Internet User
Užívateľ internetu.

Internic
Orgán, ktorý je príslušný pre správu rozdeľovania internetových adries.

Intranet
Zariadenie tvorené serverami intranet, ktoré ponúka možnosť štrukturovať a rozširovať interné podnikové a skupinové informácie rovnako ako internet. Spolupracovníci môžu hľadať informácie cielene pomocou odkazov a nezávisle na tom, či sú uložené v podnikových serveroch sietí LAN alebo WAN.

IP
Skratka pre Internet Protocol. Tento protokol predovšetkým zabezpečuje aby datagramy boli úspešne transportované sieťou k cieľu.

IP-Adress
Internet-Protocol-Adress. Číslo o veľkosti 32 bitov, ktoré sa v sieti internetu neopakuje a je pre každý počítač jedinečné, napr. 123.45.6.78.

ISDN
Skratka pre Integrated Service Digital Network. Miesto doterajších analogových dát budú pomocou telefónnej siete prenášané dáta digitálne (64 000 bitov/s). Mimoriadne vhodné pre diaľkový prenos dát.

ISP
Skratka pre označenie Internet Service Provider. Firma/inštitúcia, ktorá umožňuje pripojenie k internetu.

Java
Na platforme nezávislý programovací jazyk. Prehľadávací systém so schopnosťou spracovať jazyk Java môže pracovať v internete so software, ako sú napr. interaktívne databanky, zábavné programy a on line shopping.

Java-Applet
Program napísaný jazykom Java, ktorý môže byť spolu so stránkou HTML interpretovaný pomocou vyhovujúceho prehľadávacieho systému, ako je napr. Hot-java alebo Netscape 2.0.

LAN
Skratka pre Local Area Network. Systém viac počítačov obvykle spojených v sieti pomocou vodičov.

Link
Spojenie medzi dvoma dokumentami v hypertextovom dokumente, adrese a skratke pre hyperlink.

Listserv
Program pre server, ktorý vedie automaticky mailingové zoznamy v internete.

Log File
Súbor - protokol serveru, ktorý obsahuje údaje o prístupoch do tohto serveru.

Logo Ad
Najmenšia forma reklamného banneru "dopisná známka", ktorá obsahuje iba logo podniku, ale je spojená odskokom s komerčnou website.

Mailbox
Pojem pre počítačový systém dosažiteľný on line. Tento systém pracuje ako host pre niekoľko počítačov patriacich užívateľom, ktorí si tu vymieňajú elektronickú poštu.

Mailing lists
Pomocou e-pošty automaticky rozdeľuje informácie pre veľký počet účastníkov. Pomocou mailinglists sú vedené diskusie alebo rozosielané informácie na danú tému.

Meta Tag
Časť kódu HTML, ktorá sa nachádza medzi Head-Tag a Body-Tag.

Modem
Skratka slovnej kombinácie modulátor/demodulátor. Menič digitálnych signálov počítača na analógové signály telefónnej siete a naopak. Prenosová rýchlosť 28 800 bit/s. V systéme ISDN premena odpadá.

Multimédia
Multimédia sú charakterizované multimediálnou, multimodalitou, paralelnosťou a interaktivitou. Multimédia sú koncept, ktorý integruje technické a užívateľské dimenzie.

Navigácia
Navigácia vo WWW je závislá na štruktúre odskokov webovej stránky. Navigácia v internete znamená sledovať hyperlinks.

Navigation-Frame
Pomocou funkcie frames (rámov) možno obrazovku monitoru rozdeliť do viacej častí. Frames sú špecialitou prehľadávacích systémov Netscape Navigator verzia 2.0 a vyššia. V takomto ráme môžu byť sústredené navigačné prvky, ako sú buttony, ikony alebo odkazy.

Newsgroups
Tématicky orientovaný "okrúhly stôl" v rubrike "Usenet". Zahrňuje 20 000 diskusných fór podobných elektronickým nástenkám. Sú tu zanechané správy, ktoré sú k dispozícii všetkým účastníkom.

News Server
Spravodajská služba na internete.

Noise Rate
Označenie pre rušivé oznámenie bez vzťahu k obsahu zaslané do newsgroups, diskusných zoznamov, mailingových zoznamov a webových stránok na internete.

Off line
Vyhodnotenie informácií bez priameho spojenia vzdialených počítačov (bez prístupu do sieti), napr. k úspore poplatkov.

On line
Spojenie pomocou (telefónneho) vedenia s iným počítačom za účelom získania, resp. vyhodnotenia informácií, tzn. byť priamo v sieti.

On line služby
Elektronické informačné služby, napr. ComuServe, AOL.

On line-Service
Označenie pre veľké systémy mailbox s rozsiahlou ponukou a najčastejšie s mnohými uzlami.

Page Clicks
Súčet počtu volaní jednej stránky HTML.

Page Impressions
Počet kvalifikovaných prístupov na jednu stránku HTML, nezávisle na množstve k nej pripojených elementov. Prístup je kvalifikovaný iba vtedy, ak je úplný a technicky bezchybný.

Page View Length
Priemerná doba prehľadávania na jednej stránke HTML.

Page Views
Počet kontaktov s webovou stránkou. Pritom sa započítava i viacnásobné použitie stránky zo serveru Proxy, cache počítača alebo pri použití techniky fragmentácie. Počet page views je vždy vyšší než počet page clicks.

Password
Individuálne tajné heslo, ktorým sa oprávnený užívateľ preukáže serveru (host, resp. službe on line).

Pixel
Picture Element, jeden bod obrazu. Počet pixelov sa meria ako ppi (points per inch). Jeden palec je 72 bodov.

Plug In
Pomocný program spojený s prehliadávacím systémom slúži k prehliadávaniu grafiky, filmov trojrozmerných animácií, prehrávanie tónov a k dekódovaniu a dekomprimovaniu prenášaných súborov.

PPP
Point to Point Protocol. Protokol pre sériové spojenie. Umožňuje použitie protokolu TCP/IP cez modem a normálne telefónne vedenie.

Protocol
Protokol. Prevádzkový predpis vo výpočtovej technike. Súhrn pravidiel alebo konvencií, formátov dát a spôsob ich prenosu medzi komunikujúcimi partnermi.

Provider
Synonymum pre Internet-Provider alebo Service-Provider je ten, kto ponúka pripojenie k internetu, spravuje internetový server, vlastní priame spojenie a toto spojenie poskytuje svojim zákazníkom.

Proxy-Server
Internetový server, ktorý umožňuje špecifický prístup do internetu. Pomocou serveru Proxy má užívateľ prístup do siete, ale zároveň sa chráni proti nežiadúcemu prístupu zo siete.

Pull Medium
Internet je označovaný ako Pull-Medium, pretože oznámená informácia je poskytnutá užívateľovi na základe jeho žiadosti.

Push-Medium
Napríklad televízia, pretože ponúka informácie bez predchádzajúceho vyžiadania. Užívateľ je vystavený ponuke informácií. Klasické masové média sú push-média.

Push Technology
Internetová technológia, ktorá vysiela informácie pomocou vysielacích kanálov vždy, keď je prehliadávací systém zapnutý.

Qualified Hits
Hits, ktoré poskytnú užívateľovi informácie bez závad, sú označené ako "qualified hits".

Referrer Log
Rozšírený protokol serveru zachytáva URL, z ktorej užívateľ vstúpil na aktuálnu webovú stránku.

Retrieval Software
Software, ktorý umožňuje vytvorenie a spravovanie databanky, v ktorej je možno dáta rýchle, pružne a spoľahlivo vyhľadávať.

Router
Spojenie software a hardware medzi dvoma alebo viacerími sieťami. Router umožňuje efektívne riadenie prenosu dát z jednej siete do druhej, podľa cieľovej adresy.

Screen Saver
Šetrič obrazovky monitoru. Zapína sa vždy, keď je obrazovka v kľudovom režime.

Search Engines
Vzhľadom k tomu, že nie je možné spravovať ústredný adresár všetkých internetových adries, boli vyvinuté vyhľadávacie stroje (search engines), ktoré môžu vyhľadávať webové stránky podľa kľúčových slov. Je veľa typov zoznamov nazývaných tiež roboti, pavúci alebo webcrawler. Metaengine sú zoznamy zoznamov.

Server
Uzlový počítač alebo software na internete, ktorý prevádza spojenie s užívateľmi a ponúka vlastné dáta. Všetky služby internetu vychádzajú z architektúry klient-server.

Server Log File
Súbor - protokol serveru, ktorý obsahuje údaje o prístupoch do toho istého serveru.

SGML
Skratka pre Structured Generalized Markup Language. Označenie formálneho jazyka pre formátované znázornenie dokumentu ľubovoľného druhu. Následníkom je HTML.

Shareware
Alternatívna odbytová cesta pre programy. Miesto okamžitého zaplatenia môže užívateľ určitý čas program skúšať. Musí sa iba zaregistrovať a uhradiť registračný poplatok.

Shockwave
Plug-In k prehľadávaciemu systému Netscape Navigator, ktorý umožňuje prácu s pohyblivými obrazmi (animácia, video).

Shopping Mall
Označenie pre elektronickú obchodnú triedu. Použitý software dovoľuje ponúkať produkty rôznych predajcov v databankách produktov a spojiť ich do jedného užívateľského prostredia WWW.

Signatur
Signatura obvykle ukončuje e-dopis. Je digitálnou podobou reálneho podpisu. Signatura najčastejšie obsahuje poštovú adresu odosielateľa e-dopisu, ale môže mať tiež tvar osobného slovného výrazu alebo môže obsahovať odkaz na internetovú adresu.

Site
Skratka Website. Označenie komplexu všetkých súvisiacich stránok jednej webovej prezentácie.

Source Code
Kód HTML webovej stránky.

Special Interest Group
Uzavretá skupina v sieti služby on line.

SSL
Skratka Secure Socket Layer. Šifrovaný prenos dát vo WWW realizovaný ako HTTPS.

Storyboard
Scenár multimediálnej aplikácie. Diagram jej priebehu s popisom (skica + text).

Surfovanie
Tento pojem sa používa predovšetkým pre označenie hľadania na internete. Preskakovanie medzi internetovými adresami.

TCP
Skratka Transmission Protocol, protokol kontroly prenosu, prijímania a vysielania datagramov (datových paketov).

TCP/IP
Skratka Transmission Protocol/Internet Protocol. Tento protokol má v internete ústrednú úlohu.

Teleshopping
Elektronické nakupovanie. Pojem sa predovšetkým používa pre nakupovanie v Cybershops, Shopping Malls a u predjcov on line vo WWW.

Top Level Domain
Časť URL, ktorá obsahuje skratku zeme, napr. "de" pre Nemecko, príp."cz" pre Českú republiku, alebo nasledujúcich šesť skratiek: "com, .edu, .net, .gov, .mil, .org".

Traffic
Návštevnosť webovej stránky.

Unique Browser
Počet prehľadávacích systémov za stanovený časový úsek. Počíta sa iba prvý prístup do serveru.

Unique User
V stanovenom časovom úseku sa zisťuje počet rôznych užívateľov. Počíta sa iba prvý prístup do serveru.

Unpload
Prenos súborov z počítača užívateľa do iného cudzieho počítačového systému pripojeného modemom.

URL
Uniform Resource Locator - uniformný lokátor zdroja. Obsahuje komplexné údaje o umiestnení požadovanej informácie. Obecná stavba URL je: protokol: //internetserver/zoznam.

Usenet
Celosvetová sieť diskusných fór na internete nazývaná newsgroups. V usenet je v súčasnosti asi 20 000 newsgroups. V roku 1989 ich bolo iba 450.

User
Užívateľ siete on line.

View Time
View time počíta dobu, behom ktorej bol určitý dynamický obsah viditeľný pre väčší počet užívateľov, tzv. užívateľské minúty.

Virtual Reality (VR)
Trojrozmerná virtuálna skutočnosť vytvorená v počítači.

Visit Length
Dĺžka návštevy stránky Webu v minútach.

Visit
Po sebe nasledujúce volanie stránok Internet-Hosts v definovanom časovom úseku.

VRML
Skratka pre Virtual Reality Modelling Language. Programovací jazyk popisujúci trojrozmerné modely, ktoré môže užívateľ siete ľubovoľne otáčať a obracať. K načítaniu a interpretácii je nutný špeciálny jazyk.

Vyhľadávacie stroje
Vzhľadom k tomu, že nie je možné spravovať ústredný adresár všetkých internetových adries, boli vyvinuté vyhľadávacie stroje (search engines), ktoré môžu vyhľadávať webové stránky podľa kľúčových slov. Je veľa typov zoznamov nazývaných tiež roboti, pavúci alebo webcrawler.Metaengine sú zoznamy zoznamov.

WAN
Skratka Wide Area Network. Označenie počítačovej siete, ktorá nie je na rozdiel od siete LAN obmedzená na lokálne zapojenie v sieti (napr. vnútri jednej budovy), ale ktorá môže spojovať viac rôzne položených miest.

Web
Skratka pre World Wide Web.

Web Ad
Zaradenie reklamy do WWW. Najčastejšie reklamný banner.

Web Awards
Vyznamenanie vo WWW pre všetky druhy domovských stránok. Najčastejšie býva hodnotená inovácia práce s kódom HTML a dizajn.

Web Broadcasting
Aktívne prenášanie informácií pomocou vysielacích kanálov, napr. CNN. Informácie je možné predplatiť a objavia sa v prehľadávacom systéme po jeho zapnutí.

Wecaster
Subjekt, ktorý na internete ponúka informácie pomocou vysielacích kanálov typu push.

Web Designer
Špecialista pre tvorbu webových stránok. Univerzalista, ktorý nemá iba znalosti z odboru HTML, ale tiež v odboroch užívateľského prostredia, grafiky a výtvarníctva.

Webpage
Označenie informačnej stránky ponuky WWW.

Webová prezentácia
Často používané označenie pre website, ponuku vo WWW.

Web-Ring
Okruh websites navzájom prepojených pomocou odkazov. Web-Ring sa nemusí týkať iba záujmovej skupiny (Special Interest Group) ponúkajúcich a užívateľov.

Website
Celok všetkých súvisiacich stránok ponuky vo WWW.

Website Audit
Preskúšanie dosahu jednej website pre stanovenie metodiky vyúčtovania, napr. poplatkov za prenájom reklamnej plochy.

Website Controll
Sledovanie a spracovanie údajov jednej website podľa aktuálnych štatistík o návštevníkoch, napr. pomocou Server Log Files.

Websitemarketing
Pod hromadným pojmom websitemarketing sú zahrnuté všetky marketingové aktivity realizované pre podporu website, napr. zapísanie do zoznamov.

Website-Promotion
Oznámenie o website prostredníctvom všetkých on line a off line prostriedkov public relations.

Web-Traffic
Návštevnosť jednej domovskej stránky.

Webvertising
Označuje každú formu reklamy vo WWW, napr. banner, button, logo a ad breaks.

World Wide Web
Skratka WWW alebo 3W. Časť internetu, ktorá sa vyznačuje tým, že je schopná znázorniť multimediálne dáta a prepojenie stránok súvisiacich navzájom podľa obsahu.

WWW-Browser
Software k prehliadávaniu a čítaniu webových stránok. Navigačné programy, ktoré preberajú voľbu počítača a súboru. Prehliadávací systém (browser) obdrží od www-serveru dokumenty vo formáte HTML včítane obrázkov a iných dát. Prehliadávač interpretuje kód HTML a zobrazí ho na monitore včítane dát obrázkov.


Reklama


COPYRIGHT © AKRONET & VISOFT 1999 - 2002. All Rights Reserved.
DESIGNED BY PETER KRÁKORNÍK, BRATISLAVA, SLOVENSKO

E-MAIL: akronet@akronet.sk
MADE IN SLOVAKIA

Connected to Casablanca.sk!   ServerHousing.sk - Server uz od 2 000,-Sk/mesiac!

Aktualizácia
27.01.2002 16:20:06

Pridaj e-mail

Výmenné reklamné systémy v SR
www.gooo.sk

Výmenné reklamné systémy v ČR
www.gooo.sk

Výmenné reklamné systémy v EU
www.gooo.sk

Výmenné reklamné systémy v USA
www.gooo.sk

WWW stránky sú optimalizované pre Internet Explorer 4.0 a vyššie verzie. Odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, monitor s uhlopriečkou minimálne 15".